Vedtægter for HYP


§ 1. Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er: Askov Hygge Hyppere

Officiel forkortelse: HYP

Klubbens hjemsted er: Næstved kommune


§ 2. Klubbens formål

Klubbens formål er at højne respekten for ridesport på hyggeplan.


§ 3. Klubbens tilhørsforhold

Klubben er støtteforening for Fladså Rideklub, der er medlem af Dansk Rideforbund og Dansk Handicap-Idrætsforbund under Danmarks Idrætsforbund.


§ 4. Klubbens medlemmer

I klubben kan optages aktive ryttere, der er fyldt 25 år, og passive støttemedlemmer over 25 år. Medlemskabet af HYP er gældende fra den dato bestyrelsen modtager skriftlig anmodning om optagelse. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.


§ 5. Klubbens hæftelse

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 6A Karantæne

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang - dog max. 2 måneder - til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. Karantæne kan kun meddeles, hvis flertallet af bestyrelsens medlemmer stemmer for det.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted.


§ 6B Udelukkelse

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum på over 2 måneder. Sagen afgøres ved skriftlig afstemning. Vedtagelse kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen. (Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor generalforsamlingen, inden afstemning finder sted.


§ 7 Kontingent til klubben

Medlemskontingent for det næstfølgende år svarer til det af Fladså Rideklub - Sydsjælland til enhver tid fastsatte kontingent for seniorer.

Medlemskontingentet opkræves 1 gang årligt og er forfalden til betaling senest 7. januar i kontingentåret. Er betaling ikke sket senest 1 måned efter forfaldsdato, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.


§ 8 Klubbens bestyrelse

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges samlet på generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, et medlem og to suppleanter. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år, for suppleanter ét år.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang efter ønske. I tilfælde af vakance for et medlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Den indtrådte suppleant overtager det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. Hvis suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter hver supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Intet medlem kan dog vælges til bestyrelsen i både Fladså Rideklub - Sydsjælland og Askov Hygge Hyppere.


§ 9 Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov eller på forlangende af mindst tre bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

 • Godkendelse af referat
 • Økonomi og aktivitet
 • Meddelelser og nyheder
 • Eventuelt


Sekretæren skriver mødereferat, der underskrives ved afslutningen af hvert møde. Eventuelle beslutninger tages ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og tager del i afstemningen.


§ 10 Prokura

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager klubbens formål på bedste måde. Prokura kan meddeles to bestyrelsesmedlemmer (for eksempel formand og kasserer), der herved bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb, salg, anden afhændelse eller eventuel pantsætning, som følge af beslutning taget ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i tilknytning til FRK-S generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer ved opslag på Fladså Rideklubs hjemmeside samt i stald og i ridehus med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst en måned. Se dog §8.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Valg af revisor og revisor-suppleant
 • Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens eventuelle faste ejendom, overgang til selvejende institution med mere.

Generalforsamlingen skal godkende samarbejdsaftaler med videre. Forsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen til at handle på sine vegne, hvis en ny aftale bliver aktuel inden næste generalforsamling. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst to medlemmer kræver skriftlig afstemning (se dog § 6B). Står stemmerne lige, er et forslag forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 12 Ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ved en generalforsamling. Enhver ændring skal meddeles Fladså Rideklub.


§ 13 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision. Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne én uge før generalforsamlingen.


§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det. En ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest tre uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag på Fladså Rideklub - Sydsjællands hjemmeside, i stald og i ridehus med mindst én uges varsel.


§ 15 Klubbens opløsning

Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages af to generalforsamlinger, der skal holdes med mindst to ugers mellemrum. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver overføres til Fladså Rideklub.


§ 16 Ikrafttræden

Disse vedtægter er trådt i kraft ved den ordinære generalforsamling 18. februar 2020.